top of page

Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Lapin Metsämuseoyhdistys ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

 


Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä Lapin metsien käytöstä, Lapin metsätöiden historiasta sekä metsäalalla toimineiden elämästä ja työskentelytavoista ylläpitämällä Lapin metsämuseota.

 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla museotoiminnan lisäksi Lapin metsähistoriaan liittyvää tutkimus-, kokoelma-, opetus- ja tiedonvälitystoimintaa sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää tapahtumia, esitelmätilaisuuksia, seminaareja, retkeilyjä tai juhlia metsiin ja metsäperinteeseen liittyen.


Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja ylläpitää kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia, harjoittaa varainhankintaa panemalla toimeen myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa, yhdistyslain sallimissa rajoissa toimintansa tukemiseksi tarvittavaa majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä aihepiiriin liittyvien tuotteiden kauppaa museokaupassa ja verkkokaupassa. Toimintaansa varten hankkii yhdistys tarvittaessa asianomaisen luvan.

 

Jäsenistö

 

Yhdistyksen jäseniä ovat:

- varsinaiset jäsenet

- kannattajajäsenet

- kunniajäsenet

Varsinaisia jäseniä voivat olla luonnolliset henkilöt.

 

Kannattajajäseniä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet. Jäsenet hyväksyvät yhdistyksen säännöt jäsenhakemuksessa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

 

Kunniajäseneksi voidaan nimetä yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Vuosikokous nimeää kunniajäsenet hallituksen esityksestä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus katsoa jäsen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena vuotena peräkkäin.

 

Jäsenmaksua ei palauteta, jos jäsen eroaa kesken jäsenkauden.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä, sekä 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenenä voi olla vain yhdistyksen jäsen. Puheenjohtajan ja hallituksen valitsee vuosikokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Sihteeri ja/tai rahastonhoitaja voidaan valita hallituksesta tai hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyessä varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, niiden joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ovat kokouksessa läsnä. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä myös läsnäolijat. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjat.

Hallituksen tehtävänä on:

-valvoa sääntöjen noudattamista sekä vuosikokouksen päätöksen mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita;

-määrätä yhdistyksen kokousten aika ja paikka sekä valmistella asiat niihin;

-valvoa yhdistyksen varojen ja muun omaisuuden hoitoa ja vastata varojen hoitoon liittyvistä asioista; -laatia yhdistyksen talousarvioehdotus;

-laatia yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta;

-laatia yhdistyksen seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma;

-toteuttaa aktiivista viestintää hallituksen sisällä sekä jäsenistön kanssa;

-valita tarvittavat toimihenkilöt ja päättää heille maksettavista korvauksista;

-ottaa jäsenet yhdistykseen, erottaa jäsenet tai tehdä ehdotus heidän erottamisestaan yhdistyksen yleiskokoukselle.


Tilivuosi on sama kuin kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä. Toiminnan/tilintarkastajien tulee jättää lausuntonsa kahta viikkoa ennen varsinaista vuosikokousta.

 

Mikäli toiminnan/tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, hallituksen on kokoonnuttava kuukauden kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita toiminnan/tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

 


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin hallitus tai hallituksen puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä perustellen pyytää. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä aina viipymättä, mikäli hallituksen katsotaan menettäneen toimintakykynsä.

yhdistyksen jäsenille viimeistään kahta viikkoa (14 vrk) ennen kokouspäivää sähköpostitse tai muulla tavoin jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen. Hallitus lähettää materiaalin käsiteltävistä asioista sekä ohjeet kokoukseen osallistumisesta kokoukseen ilmoittautuneille.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös etäyhteydellä, mikäli jäsen ilmoittaa vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta osallistumisesta etäyhteydellä


Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi 11 ja 12 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

 

Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, ellei kokous yksimielisesti toisin päätä. Etäyhteydellä osallistuville on järjestettävä mahdollisuus osallistua vaaleihin vaalisalaisuuden säilyttävällä tavalla, mikäli he ilmoittavat osallistumisestaan etänä vähintään viikkoa (7 vuorokautta) ennen kokousta.

10§
Vuosikokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

- vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös;

- esitetään edellisen vuoden tilit sekä toiminnan/tilintarkastajien niistä antama lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

- määrätään jäsenmaksut kuluvalle vuodelle;

- päätetään toimihenkilöille maksettavista korvauksista ja kulukorvauksista

- päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

- valitaan toiminnantarkastaja ja/tai tilintarkastaja ja heille varahenkilöt

- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

- valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli puheenjohtajan toimikausi päättyy

- käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt vuosikokousasiat

11§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous voi päättää kaikista yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista, mikäli päätökset vaativat yhdistyksen kokouksen päätöksen. Sellaisia asioita voivat olla mm.:

- toimintasuunnitelman ja talousarvion muutokset

- hallituksen esittämät asiat

- hallituksen erottaminen ja uuden valinta

- muut yhdistyksen asiat

 

12§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, hallituksen alustavasti käsiteltyä asiaa, yhdistyksen kokouksessa, jos 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä muutosehdotusta kannattaa

13§

Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja tulee purkamisehdotusta kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

 

Yhdistyksen tultua puretuksi luovutetaan sen jäljelle jäänyt omaisuus käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla Lapissa. Museokokoelmien on säilyttävä museokokoelmina myös niiden siirtyessä toiselle omistajalle. Siirrosta on ennen sen toimeenpanoa ilmoitettava Suomen museoliitolle ja Museovirastoon.

Hyväksytty Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n vuosikokouksessa 27.4.2023.

bottom of page