top of page
KOE LAPIN METSÄMUSEO': Welcome

Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Lapin Metsämuseoyhdistys ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

 


Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä Lapin metsien käytöstä, Lapin metsätöiden historiasta sekä metsäalalla toimineiden elämästä ja työskentelytavoista ylläpitämällä Lapin metsämuseota.

 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla museotoiminnan lisäksi Lapin metsähistoriaan liittyvää tutkimus-, kokoelma-, opetus- ja tiedonvälitystoimintaa sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja, retkeilyjä tai juhlia metsiin ja metsäperinteeseen liittyen.


Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja ylläpitää kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia, harjoittaa varainhankintaa panemalla toimeen myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa, yhdistyslain sallimissa rajoissa toimintansa tukemiseksi tarvittavaa majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä aihepiiriin liittyvien tuotteiden kauppaa museokaupassa ja verkkokaupassa. Toimintaansa varten hankkii yhdistys tarvittaessa asianomaisen luvan.

 

Jäsenistö

 

Yhdistyksen jäseniä ovat:

- varsinaiset jäsenet

- kannattajajäsenet

- kunniajäsenet

Varsinaisia jäseniä voivat olla luonnolliset henkilöt.
Kannattajajäseniä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

Hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet. Jäsenet hyväksyvät yhdistyksen säännöt jäsenhakemuksessa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

 

Kunniajäseneksi voidaan nimetä yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Vuosikokous nimeää kunniajäsenet hallituksen esityksestä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla. Hallituksella on oikeus katsoa jäsen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kuusi kuukautta jäsenmaksun eräpäivästä katsottuna. Jäsenmaksua ei palauteta, jos jäsen eroaa kesken jäsenkauden.


Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

 

Hallitus asettaa 3-5 jäsenisiä työvaliokuntia ja toimikuntia takaamaan yhdistyksen ja museon toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen. Näihin valiokuntiin voi kuulua yhdistyksen jäsenet.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyessä varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kokoontuu vuosikellon mukaan ja aina tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 4 jäsentä, niiden joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ovat läsnä. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä myös, ketkä hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt ovat paikalla kokouksessa.
Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjat.

 

Hallituksen tehtävänä on:

 • valvoa sääntöjen noudattamista sekä vuosikokouksen päätöksen mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita;

 • määrätä yhdistyksen kokouksien aika ja paikka sekä valmistella asiat niihin;

 • valvoa yhdistyksen varojen ja muun omaisuuden hoitoa ja vastata niistä;

 • laatia yhdistyksen talousarvioehdotus;

 • laatia yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta;

 • laatia yhdistyksen toimintavuoden suunnitelma ja vuosikello;

 • toteuttaa aktiivista viestintää hallituksen sisällä sekä jäsenistön kanssa;

 • valita museonhoitaja ja muut toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkionsa; ottaa jäsenet yhdistykseen ja tehdä ehdotus heidän erottamisestaan.


Tilivuosi on sama kuin kalenterivuosi. Tilikertomuksen tulee olla valmiina helmikuun loppuun mennessä. Toiminnan/tilintarkastajien tulee jättää lausuntonsa maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli toiminnan/tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, hallituksen on kokoonnuttava kuukauden kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita toiminnan/tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

 


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 


Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä perustellen pyytää.
Kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista hallitus toimittaa yhdistyksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää sähköpostitse. Hallitus lähettää materiaalin käsiteltävistä asioista sekä ohjeet kokoukseen osallistumisesta kokoukseen ilmoittautuneille.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös online yhteydellä.

 


Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni, ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi 11 ja 12 §:ssä mainituissa tapauksissa.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, ellei kokous yksimielisesti toisin päätä.

 

10§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

 • vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös;

 • esitetään edellisen vuoden tilit sekä toiminnan/tilintarkastajien niistä antama lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

 • määrätään jäsenmaksut kuluvalle vuodelle;

 • päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

 • valitaan toiminnantarkastaja ja/tai tilintarkastaja ja heille varahenkilöt ja päätetään palkkioista - valitaan hallituksen jäsenet

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

 • käsitellään muut hallitukselle esitellyt vuosikokouksen päätöksen vaatimat asiat

 

11§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, hallituksen alustavasti käsiteltyä asiaa, yhdistyksen vuosikokouksessa, jos 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä muutosehdotusta kannattaa.

 

12§
Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja tulee purkamisehdotusta kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen tultua puretuksi luovutetaan sen jäljelle jäänyt omaisuus käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla Lapissa. Museokokoelmien on säilyttävä museokokoelmina myös niiden siirtyessä toiselle omistajalle. Siirrosta on ennen sen toimeenpanoa ilmoitettava Suomen museoliitolle ja Museovirastoon. Yhdistyksen purkautuessa huolehditaan museokokoelmien säilymisestä jonkin oikeustoimikelpoisen yhteisön hallinnassa yhdistyksen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Hyväksytty Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n vuosikokouksessa 14.4.2021.

bottom of page